Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι μία επέμβαση όπου ανάλογα με το πρόβλημα διαφοροποιείται αισθητικά ο χόνδρινος και ο οστέινος σκελετός της μύτης, έτσι ώστε να έρχεται σε αισθητική ισορροπία ανθρωπομετρικά, με το υπόλοιπο πρόσωπο.

Είναι επέμβαση (ρινοπλαστική), που βελτιώνει ριζικά την εμφάνιση του προσώπου, καθώς και την ψυχολογία του ασθενή, απαιτώντας 7-10 ημέρες υπομονής για αποδρομή του μετεγχειρητικού οιδήματος και αφαίρεση του γύψινου νάρθηκα.

Οι λόγοι που ωθούν άτομα κάθε φύλου και ηλικίας να καταφεύγουν στη ρινοπλαστική, εκτός από αισθητικής φύσεως, συνήθως είναι λόγοι της κακής λειτουργίας της αναπνοής εξαιτίας της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται και ταυτόχρονη επέμβαση του διαφράγματος. Ο πλαστικός χειρουργός καθορίζει το νέο σχήμα κατόπιν εκτενούς συζήτησης με το ενδιαφερόμενο άτομο,το οποίο ενημερώνεται σχετικά προ του χειρουργείου.

Η ρινοπλαστική θεωρείται η κατ’ εξοχήν επέμβαση που βελτιώνει ριζικά την ψυχολογία των ατόμων, τα οποία αποκτούν έντονο αίσθημα αυτοπεποίθησης, και, ως εκ τούτου, βελτίωση της ποιότητας ζωής με την ταυτόχρονη λύση του αισθητικού και του λειτουργικού προβλήματος. Η ρινοπλαστική μπορεί να γίνει με το κλασσικό τρόπο ή με τη μέθοδο της ανοικτής ρινοπλαστικής ανάλογα με το υπάρχον πρόβλημα και αν πρόκειται για επανεπέμβαση.

ΑΝΔΡΑΣ

Θεραπειες - Επεμβάσεις

ΓΥΝΑΙΚΑ

Θεραπειες - Επεμβάσεις